Date: 27.07.2018

Ceremony: Catolica

Party: Hotel Hyatt